สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาก
Search for:

โครงสร้างหน่วยงาน

ฝายวิชาการ 6 ตำแหน่ง

ฝ่ายบริหาร 2 ตำแหน่ง

พนักงานจ้าง 1 ตำแหน่ง

นายปพนธนัย ยองจา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวอาทิตยา อินต๊ะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ
นายภูวดล วังอินต๊ะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวพฤจิกา กันทาแจ่ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายสีมา ปุ๊ดแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายคุนานนนท์ พลศร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ
นางชนิดาภา อิ่นแก้วเครือ พนักงานธุการ
นายอภิสิทธิ์ กันนทาวงศ์ พนักงานจ้าง