ประชุมบูรณาการประจำตำบลทุ่งกระเชาะ วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางระพี เตชะสอน เกษตรอำเภอบ้านตาก มอบหมายให้นางสาว อาทิตยา อินต๊ะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมบูรณาการประจำตำบลทุ่งกระเชาะ

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางระพี เตชะสอน เกษตรอำเภอบ้านตาก มอบหมายให้ นางสาว อาทิตยา อินต๊ะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมบูรณาการประจำตำบลทุ่งกระเชาะ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการเกษตร การป้องกันกำจัดโรครากเน่าโคนเน่ามันสำปะหลัง และการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งกระเชาะ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก