ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอบ้านตาก (ศจพ.อ.) ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 นางระพี เตชะสอน เกษตรอำเภอบ้านตาก พร้อมด้วยนายภูวดล วังอินต๊ะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอบ้านตาก (ศจพ.อ.) ครั้งที่ 4/2565 โดยมี         นายนวพลนวกุลพันธ์ นายอำเภอบ้านตาก  เป็นประธานในการประชุม ฯ เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนฯ ในการบูรณาการแนวทางการให้ความช่วยเหลือโดยมีหน่วยงานต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่และภาคีการพัฒนา เข้าร่วมในการนำแผนงานโครงการจากเมนูแก้จน มาเป็นกรอบแนวทางการให้ความช่วยเหลือ ครัวเรือนเป้าหมายของอำเภอบ้านตาก ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก