การลดรายจ่ายในครัวเรือนให้กับกลุ่มเป้าหมายขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นางระพี เตชะสอน เกษตรอำเภอบ้านตาก มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาก ลงพื้นที่มอบเมล็ดพันธุ์ผักพร้อมให้คำแนะนำการปรับปรุงบำรุงดินที่เหมาะสมกับการปลูกพืชผัก เพื่อเป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือนให้กับกลุ่มเป้าหมายขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  จังหวัดตาก  ในเขตตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก