Search for:

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวจัดซื้อจัดจ้างหนังสือเวียนแจ้งเตือนการระบาดศัตรูพืชข่าวทั้งหมด

ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอบ้านตาก (ศจพ.อ.) ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 นางระพี เตชะสอน เกษตรอำเภอบ้านตาก พร้อมด้วยนายภูวดล วังอินต๊ะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอบ้านตาก (ศจพ.อ.) ครั้งที่ 4/2565 โดยมี นายนวพล นวกุลพันธ์ นายอำเภอบ้านตาก เป็นประธานในการประชุม ฯ เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนฯ ในการบูรณาการแนวทางการให้ความช่วยเหลือโดยมีหน่วยงานต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่และภาคีการพัฒนา เข้าร่วมในการนำแผนงานโครงการจากเมนูแก้จน มาเป็นกรอบแนวทางการให้ความช่วยเหลือ ครัวเรือนเป้าหมายของอำเภอบ้านตาก ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

0 comments

การลดรายจ่ายในครัวเรือนให้กับกลุ่มเป้าหมายขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นางระพี เตชะสอน เกษตรอำเภอบ้านตาก มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาก ลงพื้นที่มอบเมล็ดพันธุ์ผักพร้อมให้คำแนะนำการปรับปรุงบำรุงดินที่เหมาะสมกับการปลูกพืชผัก เพื่อเป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือนให้กับกลุ่มเป้าหมายขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดตาก ในเขตตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

0 comments

จัดอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นางระพี เตชะสอน เกษตรอำเภอบ้านตาก มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาก จัดอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมย่อยจัดเวที Focus Group เพื่อสรุปข้อมูลการประเมินสถานการณ์ผลผลิตในแปลงพยากรณ์ระดับอำเภอ ณ แปลงใหญ่ลำไยทุ่งกระเชาะ หมู่ 2 ตำบลทุ่งกระเชาะ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

0 comments

การติดตามงาน

วันที่ 28 มีนาคม 2565 นางระพี เตชะสอน เกษตรอำเภอบ้านตาก มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก ร่วมติดตามการดำเนินงานแปลงต้นแบบเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ แปลงเกษตรกรหมู่ที่ 1, 2, 5 และหมู่ที่ 6 ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

0 comments

ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง ขอความร่วมมือห้ามเผาในพื้นที่จังหวัดตาก

0 comments

Posts not found

Posts not found

แจ้งเตือนการระบาดศัตรูพืช กุมภาพันธ์ 2565

ระวังเพลี้ยจักจั่นมะม่วง ในมะม่วง

0 comments

แจ้งเตือนการระบาดศัตรูพืช มกราคม 2565

ระวังเพลี้ยแป้งลำไย

0 comments
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
    หนังสือเวียน

      ภาพกิจกรรม