สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาก
Search for:
วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาก ประชุมเจ้าหน้าที่ประจำสัปดาห์ (WM)

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางระพี เตชะสอน เกษตรอำเภอบ้านตาก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาก ประชุมเจ้าหน้าที่ประจำสัปดาห์ (WM) เพื่อวางแผนการดำเนินงาน และสรุปผลการดำเนินงานสัปดาห์ที่ผ่านมา รวมทั้งกำหนดแนวทางปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร ตามแผนงานระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

ประชุมบูรณาการประจำตำบลทุ่งกระเชาะ วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางระพี เตชะสอน เกษตรอำเภอบ้านตาก มอบหมายให้นางสาว อาทิตยา อินต๊ะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมบูรณาการประจำตำบลทุ่งกระเชาะ

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางระพี เตชะสอน เกษตรอำเภอบ้านตาก มอบหมายให้ นางสาว อาทิตยา อินต๊ะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมบูรณาการประจำตำบลทุ่งกระเชาะ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการเกษตร การป้องกันกำจัดโรครากเน่าโคนเน่ามันสำปะหลัง และการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งกระเชาะ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

ประชุมบูรณาการประจำตำบลเกาะตะเภา

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางระพี เตชะสอน เกษตรอำเภอบ้านตาก มอบหมายให้ นายภูวดล วังอินต๊ะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมบูรณาการประจำตำบลเกาะตะเภา

ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี 2565 ครั้งที่ 3

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นางระพี เตชะสอน เกษตรอำเภอบ้านตาก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาก เข้าร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์              สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี 2565 ครั้งที่ 3 เพื่อบรูณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมาให้บริการและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรแก่เกษตรกรที่อยู่ห่างไกลอย่างครบวงจร โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนวังหวายวิทยาคม หมู่ที่ 6 ตำบลวังหมัน อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

ร่วมพิธีเปิดงานสืบสานประเพณีขึ้นธาตุ เดือนเก้า (เหนือ)

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 นางระพี เตชะสอน เกษตรอำเภอบ้านตาก ร่วมพิธีเปิดงานสืบสานประเพณีขึ้นธาตุ  เดือนเก้า (เหนือ) เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือ  โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธี ณ บริเวณหนองเล่ม หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอบ้านตาก (ศจพ.อ.) ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 นางระพี เตชะสอน เกษตรอำเภอบ้านตาก พร้อมด้วยนายภูวดล วังอินต๊ะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอบ้านตาก (ศจพ.อ.) ครั้งที่ 4/2565 โดยมี         นายนวพลนวกุลพันธ์ นายอำเภอบ้านตาก  เป็นประธานในการประชุม ฯ เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนฯ ในการบูรณาการแนวทางการให้ความช่วยเหลือโดยมีหน่วยงานต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่และภาคีการพัฒนา เข้าร่วมในการนำแผนงานโครงการจากเมนูแก้จน มาเป็นกรอบแนวทางการให้ความช่วยเหลือ ครัวเรือนเป้าหมายของอำเภอบ้านตาก ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

การลดรายจ่ายในครัวเรือนให้กับกลุ่มเป้าหมายขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นางระพี เตชะสอน เกษตรอำเภอบ้านตาก มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาก ลงพื้นที่มอบเมล็ดพันธุ์ผักพร้อมให้คำแนะนำการปรับปรุงบำรุงดินที่เหมาะสมกับการปลูกพืชผัก เพื่อเป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือนให้กับกลุ่มเป้าหมายขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  จังหวัดตาก  ในเขตตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

จัดอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นางระพี เตชะสอน เกษตรอำเภอบ้านตาก มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาก จัดอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2565  กิจกรรมส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมย่อยจัดเวที Focus Group เพื่อสรุปข้อมูลการประเมินสถานการณ์ผลผลิตในแปลงพยากรณ์ระดับอำเภอ ณ แปลงใหญ่ลำไยทุ่งกระเชาะ หมู่ 2 ตำบลทุ่งกระเชาะ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก