พระบรมธาตุศักดิ์สิทธิ์ หินแกรนิตลือเลื่อง รอยรุ่งเรืองเมืองตาก ซากไม้กลายเป็นหิน เยือนถิ่นยุทธหัตถี รวมสองนที"ปิง-วัง" เห็ดโคนดังที่บ้านตาก

ประวัติอำเภอบ้านตาก
อัตรากำลัง
ข้อมูลพื้นฐานทางการเกษตร
ข้อมูลสถาบันเกษตรกร
    + กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
    + กลุ่มยุวเกษตรกร
    + กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร
ข้อมูลกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
ที่ตั้งศูนย์บริการฯ
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กองการเจ้าหน้าที่
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมชลประทาน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมปศุสัตว์
กรมประมง
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมวิชาการเกษตร
กรมส่งเสริมสหกรณ์
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6
ใบรับรองการจ่ายเงินเดือน
เช็คเมล์ :: Web mail::
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตาก
สำนักงานเกษตรอำเภอสามเงา
สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สอด
สำนักงานเกษตรอำเภอวังเจ้า
สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด
สำนักงานเกษตรอำเภอพบพระ
สำนักงานเกษตรอำเภอท่าสองยาง
สำนักงานเกษตรอำเภออุ้มผาง

 


 


 

นางสายพร  ใจมูล  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการวิทยากร โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร ณ โรงเรียนเกาะลาน หมู่ที่  3 ตำบลสมอโคน  อำเภอบ้านตาก  จังหวัดตาก ในวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2554 

นางอรุณี  เสือเหลือง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รับขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด ปี 2445/55  ณ วัดวังหม้อ หมู่ที่ 4  ตำบลเกาะตะเภา  อำเภอบ้านตาก  จังหวัดตาก  ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2554 

นายวิมล  วรพันธ์  เกษตรอำเภอบ้านตาก ติดตามโครงการบริหารกำจัดศัตรูพืชและการเขตกรรมเพื่อลดความเสี่ยงให้กับเกษตรกร วันที่ 6, 12 พฤษภาคม 2553 ณ หมู่ที่ 11 ตำบลตากออก  อำเภอบ้านตาก  จังหวัดตาก


 

นายวิมล  วรพันธ์  เกษตรอำเภอบ้านตาก  ติดตามโครงการพัฒนาระบบการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี (ศูนย์ข้าวชุมชน) ปี 2553  วันที่ 6, 13, 20, 27 พฤษภาคม 2553 ณ ที่ทำการกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที่ บ้านฉลอม  ตำบลท้องฟ้า  อำเภอบ้านตาก  จังหวัดตาก
 
ตู้แอร์ในรถยนต์
...เครื่องปล่อย
เชื้อโรคเคลื่อนที่
เตือนสตรี
ติดเชื้อเอดส์เสี่ยง
ป่วยมะเร็งปอด
มือชา
ปัญหาที่พบได้ใน
คนทำงานออฟฟิศ
 
ตือนภัย
เครื่องปรับอากาศ
ตัวสะสมเชื้อโรค
เตือนสาวหุ่น
กุ้งแห้ง
อ่อนเพลีย
ภัย
'แท็กซี่มอมยา'
ยากพิสูจน์

 


วิสาหกิจชุมชน
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่
สายใยรักแห่งครอบครัว
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี (ศ.02)
ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร
หนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์ม
อาสาสมัครเกษตรและอาสายุวเกษตร
ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เข้าร่วม  
โครงการส่งเสริมการเกษตร